KOŁPAK PALNIKA NR 5 SABAF/

Indeks katalogowy: 37-0003